ملزومات کمپینگ خیمه صالح

Since 1953

صندلی

صندلی تاشو

صندلی پشتی دار تاشو

صندلی جالیواندار تاشو

میز و صندلی چوبی چینی

راحت نشین

توالت صحرایی

صندلی پشتی دار تاشو کودک